Yritysvastuuraportti on osa vuosikertomustamme

Raportoimme yritysvastuusta osana vuosikertomustamme kaudelta 1.1.–31.12.2016. Viime vuonna raportoimme ensimmäisen kerran uudistetun Global Reporting Initiativen (GRI:n) G4-raportointiohjeiston core-tason mukaisesti. Raportti julkaistaan ainoastaan verkkosivuillamme.

Raporttiin on kerätty tiedot kaikista konserni- ja tytäryrityksistämme ja se kattaa kaikki toimintomme Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Mikäli joidenkin yksittäisten tunnuslukujen osalta tietoa ei ole ollut saatavissa kaikista toimintamaistamme tai laskennassa on tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempiin vuosiin, poikkeus on kerrottu tunnusluvun yhteydessä. Tunnuslukujen raportointi ei kata palvelun- tai tavarantoimittajia.

Ympäristövastuun keskeiset tunnusluvut ovat riippumattoman osapuolen varmentamat. 

Varmennusraportti​

Olennaisuusanalyysi suuntaa yritysvastuu- ja sidosryhmätyöskentelyämme

Yritysvastuuraporttimme perustuu olennaisuusanalyysiin, jonka päivitimme GRI G4-raportointiohjeiston uudistuneiden vaatimusten mukaisesti vuonna 2015. 

Analyysissä määritimme L&T:n olennaiset vastuullisuusnäkökohdat sekä keskeisille sidosryhmille olennaiset näkökohdat, jotka liittyvät toimintamme merkittävimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin tai jotka voivat olla merkittäviä L&T:n sidosryhmien päätösten ja valintojen tekemisessä. 

Olennaiset näkökohdat jaottelimme kolmeen luokkaan perustuen niiden vaikutuksiin liiketoimintaamme ja sidosryhmien odotuksiin. Olennaisuusanalyysin on hyväksynyt yritysvastuun ohjausryhmä. 


Yritysvastuun olennaisuusanalyysi

Olennai​set näkökohdat ja tunnusluvut​​

GRI-taulukko​​