Määrätietoista työtä liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Toimintamme merkittävin välitön ympäristövaikutus ovat keräys- ja kuljetuspalveluista aiheutuvat päästöt. Vuonna 2016 L&T:n toiminnasta syntyi 59,6 (2015: 59,5) tuhatta ekvivalenttitonnia hiilidioksidipäästöjä.

Toimintamme aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin vain pieni osa siitä kokonaishyödystä, joka syntyy bio- ja kierrätyspolttoaineiden kierrätyksestä ja toimituksesta asiakkaillemme. 

Vuonna 2016 onnistuimme vähentämään yhdessä asiakkaidemme kanssa Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 1,0 miljoonalla (2015: 1,1 miljoonaa) CO₂-tonnilla.  

 
 
 Kuva: Päästöt on laskettu kansainvälisen raportointiohjeiston The Green House Gas Protocol -päästölaskentamallin mukaisesti hyödyntäen muun muassa VTT:n LIPASTO-tietokantaa. Kuvan päästöihin koskien kaukolämpöä, urakoitsijoiden polttoaineen kulutusta sekä työmatkustamista on huomioitu vain Suomen toiminnot. 

Teemme jo tänään sitä, mitä on pakko tehdä huomenna:
MILJOONA TONNIA SUOMEN PÄÄSTÖISTÄ POIS.

Vuonna 2016 kasvihuonekaasupäästömme vähenivät 21,5 prosenttia verrattuna vuoden 2012 tasoon, seurattuihin toimintoihin ja niiden volyymiin. 

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti eli kasvihuonekaasupäästöjen suhde liikevaihtoon vuonna 2016 oli 67,3 tuhatta CO₂-tonnia miljoonaa euroa kohden (2015: 68,2 tuhatta CO₂-tonnia miljoonaa euroa kohden).  

POLTTOAINEEN KULUTUS KASVOI YRITYSOSTOJEN VUOKSI

Vuonna 2016 dieselin kokonaiskulutus oli 15 miljoonaa litraa, joka oli 9,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Toiminnan laajeneminen yritysostojen myötä ja autojen määrän kasvu selittävät kulutuksen kohoamista. 

Bensiinin kulutus oli 350 000 litraa (2015: 360 000 litraa) ja se väheni 2 prosenttia. Polttoöljyn kulutus oli 1,78 miljoonaa litraa (2015: 1,48 miljoonaa litraa) ja se nousi 20 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Tehostimme ja optimoimme kuljetukset

Vuonna 2016 otimme jälleen käyttöön uusia monilokeroautoja jätekuljetusten tehostamiseksi. Käytössämme on jo 62 (2015: 52) ilmastoystävällistä monilokeroautoa. Monilokeroisessa jäteautossa on kaksi tai useampia kammioita eri jätelajeille, mikä mahdollistaa useamman jätelajin keräämisen samalla ajokerralla.

Jatkoimme edelleen aktiivista työtämme kuljetusreittien optimoimiseksi. Viiden viimeisen vuoden aikana olemme optimoineet lähes 3 000 kuljetusreittiä, joista vuonna 2016 optimoitiin yli 600 reittiä (2015: 850). Kuljetusreittien optimointi vähentää kaluston tarvetta, ajettuja kilometrejä sekä pihakäyntejä ja pysähdyksiä.  Optimoitavien reittien määrä on riippuvainen kunakin vuonna optimoinnin kohteena olevien alueiden reittirakenteesta. 

Kaukologistiikassa tehostimme toimintaamme siirtymällä suuremmat hyötykuormat mahdollistavaan kalustoon ja lisäämällä meno-paluukuljetuksia.

Hyödynsimme kokemustamme jätehuollon keräys- ja kuljetusreittien optimoinnista ja suunnittelimme myös kiinteistöhuollon aurausreittejä. Sen ansiosta sopeutimme kaluston määrää ja tehostimme alihankintaa myös kiinteistöhuollossa. 

KEHITÄMME KULJETTAJIEMME AJOTAPAA VÄHEMMÄN YMPÄRISTÖÄ KUORMITTAVAKSI

 

Vuonna 2016 kuljettajiemme keskimääräinen ajotapaindeksi pysyi hyvällä tasolla ollen 8,6 (2015: 8,6). Laskelmassa on käytetty painotettua keskiarvoa. 

  • Raskaan kaluston kuljettajien henkilökohtainen ajotavanseuranta mahdollistaa ajotavan analysoinnin ja jatkuvan parantamisen. Ajotapaindeksi kertoo ajotavan turvallisuudesta ja taloudellisuudesta. 

  • Korkeampi indeksi tarkoittaa parempaa liikenneturvallisuutta, pienempää polttoaineenkulutusta ja alhaisempia päästöjä sekä kustannussäästöjä ajoneuvojen ylläpidossa. 

  • Ajotavanseurantaa laajennettiin vuoden 2016 aikana kaikkiin Ympäristö- ja Teollisuuspalveluiden ajoneuvoihin. Henkilökohtainen ajotavanseurantalaitteisto on nyt asennettu yhteensä 898 raskaan kaluston ajoneuvoon (2015: 550). 

  • Seurannan lisäksi kehitämme kuljettajiemme ajotapaa koulutuksilla ja tarvittaessa yksikkökohtaisten toimenpideohjelmien avulla.

TEHOKAS TILANKÄYTTÖ HILLITSEE KIINTEISTÖJEN ENERGIANKULUTUSTA

 

Vuonna 2016 sähkönkäyttömme oli 30 900 MWh (2015: 29 400 MWh.) Kulutus on noussut pääsääntöisesti uusien yritysostojen vuoksi. Vuonna 2016 ryhdyimme seuraamaan kaukolämmön käyttöä Suomen toimipisteissämme. Kaukolämpöä käytettiin vuonna 2016 seurannan perusteella 9 200 MWh.​

  • Jatkoimme toimitilojemme käyttöasteen tehostamista vuonna 2016. Tammikuussa pääkonttorimme siirtyi uusittuun monitilatoimistoon, joka tarkoittaa tehokkaampaa tilankäyttöä. Tikanpesäksi nimetty pääkonttori sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella Helsingin Pitäjänmäellä. Kannustamme pääkonttorin työntekijöitä myös työmatkaliikuntaan aiempaa paremmilla pukuhuone- ja polkupyörien säilytystiloilla. 

  • Vuoden 2016 aikana käynnistimme hankkeen, jonka tavoitteena on tilankäyttöä tehostamalla vähentää kiinteistöjen määrää. Mahdollisina keinoina voidaan käyttää mm. toimipisteiden yhdistämistä ja muuntamista monitilatoimistoiksi. Lisäksi haluamme kannustaa henkilöstöämme etätyöhön niissä toiminnoissa ja tehtävissä, joissa se on mahdollista.  

  • Vuonna 2015 käynnistimme omissa kiinteistöissämme energiatehokkuusprojektin, joka jatkui vuonna 2016. Tavoitteena on vähentää sähkön ja lämmön kulutusta, puuttua kiinteistöjen käytön epäkohtiin ja tutkia prosessienergian hyödyntämisen säästöpotentiaali. Kiinteistöjä tarkastellaan kokonaisuuksina, joissa energianhallinnan lisäksi huomiota kiinnitetään kunnostustarpeisiin. Rakennus- ja korjaushankkeissa panostetaan energiatehokkaisiin taloteknisiin ratkaisuihin kuten LED-valaistukseen .

  • Energiaintensiteetti eli energiankulutuksen suhde liikevaihtoon vuonna 2016 oli 322 MWh miljoonaa euroa kohden (2015: 288 MWh miljoonaa euroa kohden).