Tapa toimia osaksi jokapäiväistä tekemistämme

Osana Yritysvastuuohjelmamme toimeenpanoa jatkoimme vuonna 2016 vastuullisen liiketavan periaatteidemme ja eettisten ohjeidemme eli Tapa toimia -ohjeistomme juurruttamista osaksi liiketoimintaamme:

 • Vuoden aikana aloittaneet uudet L&T:läiset kaikissa toimintamaissamme perehtyivät Tapa toimia -ohjeistoon osana perehdytysohjelmaansa. 

 • Täsmensimme tuotantoajoneuvojen käyttöohjeistusta verottajan ohjeiden mukaisesti sekä otimme käyttöön ylinopeuksien keskitetyn seurannan ja puuttumismenettelyn.

 • Jatkoimme Suomessa teemakampanjaa ”Ammattilainen liikenteessä”, jonka tavoitteena on muistuttaa L&T:läisiä turvallisesta ja ammattimaisesta liikennekäyttäytymisestä. Tänä vuonna keskityimme erityisesti ylinopeuksiin ja niiden vähentämiseen osana uuden ylinopeuksien seurantajärjestelmän käyttöönottoa. Kampanjaan liittyen kaikille tuotannon esimiehille toimitettiin alkusyksystä videoklippi katsottavaksi ja keskusteltavaksi työntekijöiden kanssa yhteisissä työturvallisuustuokioissa. 

 • Kartoitimme toimihenkilöiden sivutoimet mahdollisten eturistiriitojen tunnistamiseksi.

 • Yhtiön toimihenkilöt suorittivat alkuvuoden 2016 aikana kilpailuoikeuteen liittyvän pakollisen verkkokoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on auttaa L&T:läisiä ymmärtämään, millaiseen toimintaan voi liittyä kilpailuoikeudellisia riskejä sekä ohjeistaa toimimaan oikein. Koulutus liitetään jatkossa osaksi toimihenkilöiden perehdytysprosessia.

Lakien ja määräysten ​noudattaminen

Toimimme lakien ja määräysten mukaisesti ja varmistamme, ettei toiminnassamme tapahdu vakavia vahinkoja tai rikkeitä. Vuoden 2016 aikana täsmensimme väärinkäytösepäilyn selvittämisprosessiamme ja siihen liittyvää toimintamallia. Toimintamalli jalkautetaan organisaatioomme vuoden 2017 aikana.

 • Vuonna 2016 ilmoituksia Tapa toimia -ohjeiston vastaisesta toiminnasta saapui sisäiselle tarkastajalle kymmenen kappaletta. Ilmoitukset tulivat joko suoraan henkilöstöltämme, esimiesten kautta tai sähköisen ilmoituskanavan välityksellä. Kaikki ilmoitukset vaativat tarkempaa selvitystä ja niistä kuusi johti toimenpiteisiin. Työoikeudelliset toimenpiteet vaihtelivat huomautuksista irtisanomisiin. Joissain tapauksissa päädyttiin muuttamaan yhtiössä käytössä olevia prosesseja

Ympäristövaati​musten noudattaminen

Ympäristöluvat ohjaavat laitostemme ja terminaaliemme ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa. Vuoden 2016 lopussa L&T:llä oli 69 ympäristölupaa tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden sekä kierrätys- ja energiapuun käsittelyyn ja varastointiin. 

Toimintamme ympäristöriskit liittyvät pääosin ajoneuvokalustoon, jätteiden varastointiin ja käsittelyyn sekä kemikaaliturvallisuuteen. Ympäristövahinkoja ehkäistään suojarakenteilla, mittalaitteilla, tarkastuksilla, ohjeistuksilla ja henkilökunnan koulutuksilla. Kaikki ympäristövahingot kirjataan seurantajärjestelmään.

Lisäksi jätteenkäsittelystä voi aiheutua roskaantumista, pölyämistä sekä melu- ja hajuhaittoja lähiympäristöön. Pyrimme ehkäisemään haittoja yhteistyössä viranomaisten kanssa.

 • Vuonna 2016 havaitsimme yhden vakavan ympäristövahingon riskin, jossa öljynerotuskaivon hajoamisesta on voinut mahdollisesti aiheutua maaperän likaantumista​. Tapauksen tarkempi selvittely on käynnissä. Viranomaiset ovat tietoisia asian etenemisestä. 

 • Lieviä ympäristövahinkoja tapahtui kaksi kappaletta, joista toinen oli hydrauliikkaletkun rikkoontumisesta aiheutunut öljyvuoto ja toinen rengaskasan tulipalosta aiheutunut savukaasupäästö. Lieväksi ympäristövahingoksi luokitellaan tapaus, joka saadaan välittömällä toiminnalla rajattua ja poistettua. 

 • Vähäisiä vahinkotapauksia raportoitiin 19. Ne olivat pieniä ajoneuvojen ja työkoneiden öljy- ja polttoainevuotoja, jotka poistettiin ympäristöstä, eikä niillä ollut merkittäviä vaikutuksia maaperään tai vesistöön. 

 • Vuonna 2016 vastaanotimme yhteensä 40 paikallista valitusta liittyen jätteiden käsittelytoimintaamme Mustasaaressa, Keravalla, Lahdessa ja Vantaalla. Valituksen syyt ovat olleet lähiympäristön roskaantuminen, pölyämisen aiheuttama likaantuminen sekä melu- ja hajuhaitta. Valitukset tulivat suoraan lähialueen asukkailta tai paikallisen ympäristöviranomaisen kautta ja ne kirjattiin seurantajärjestelmään. Valitukset käsiteltiin yhteistyössä viranomaisten kanssa pyrkimyksenä rajoittaa haittaa jatkossa. 

 • Vuonna 2017 otamme www-sivuillamme käyttöön sähköisen kanavan, jonka kautta ilmoituksia voidaan ottaa vastaan. Ilmoittajina voivat olla niin yksityishenkilöt, yritykset kuin viranomaiset.