Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Osakkeet, osakkeenomistajat ja voitonjako

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakepääomassa ja osakemäärässä ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2015 ja 2016. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa. Osakkeita on 38 798 874 kappaletta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita vuonna 2016 oli 38 375 007. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty osakkeiden enimmäismäärää eikä enimmäisosakepääomaa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa eikä kirjanpidollista vasta-arvoa.

Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland ylläpitää yhtiön virallista osakasluetteloa.

Osakkeenomistajat

Lassila & Tikanoja Oyj:llä oli vuoden 2016 lopussa 10 812 osakkeenomistajaa (9 790, 10 152). Hallintarekisteröityjen ja suorassa ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus oli 17,6 % osakekannasta (21,6;17,9).

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistukset

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt omistivat 31.12.2016 yhteensä 999 491 yhtiön osaketta. Niiden osuus osake- ja äänimäärästä on 2,6 %.

Kaupankäynti osakkeilla vuonna 2016

Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yhtiöiden listalla toimialaluokassa Teollisuustuotteet ja -palvelut. Kaupankäyntitunnus on LAT1V ja ISIN-koodi FI0009010854.

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä vuoden 2016 aikana oli 6 475 324 kappaletta, mikä on 16,9 % (26,0 %, 26,3 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 110,1 miljoonaa euroa (172,4; 145,2). Korkein hinta oli 19,59 euroa ja alin 14,37 euroa. Päätöskurssi oli 19,20 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 736,9 miljoonaa euroa (695,1; 584,7).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 420 868 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä. 

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Tilikauden lopussa hankkimisvaltuutus oli käyttämättä.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Äänioikeuden rajoitukset

Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan äänioikeus yhtiökokouksessa on rajoitettu viidesosaan yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Voitonjako

Osingonjakopolitiikka

Lassila & Tikanoja Oyj:n osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan yhtiön terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Vuonna 2016 yhtiön osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa (0,98; 0,47) ja liiketoiminnan rahavirta/osake 1,99 euroa (2,33; 2,06). Yhtiön hallitus esitti 16.3.2017 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,92 euroa osakkeelta.

Vuodelta 2015 maksettiin osinkoa 0,85 euroa osakkeelta ja vuodelta 2014 0,75 euroa osakkeelta. 

 

 Osakkeenomistuksen jakautuminen sektoreittain 31.12.2016

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.
 

 Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2016

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.
 

 Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.