Yritysvastuu on meillä erottamaton osa liiketoimintaa

Yritysvastuun johtaminen on L&T:llä osa jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä, jota ohjataan strategia- ja vuosisuunnittelun sekä johtamisjärjestelmän kautta. L&T:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien mukaisesti.
 

Yritysvastuun ohjausryhmä ohjaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista

Yritysvastuun strategisesta johtamisesta vastaa L&T:n johtoryhmä ja operatiivisesti toimenpiteitä linjataan yritysvastuuohjelman kautta. Yritysvastuuohjelman toteuttamista ohjaa ja seuraa yritysvastuun ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Yritysvastuuohjelmassa on määritelty sidosryhmätutkimukseen ja -vuorovaikutukseen perustuvan olennaisuusanalyysin pohjalta tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät teemat sekä asetettu niille tavoitteet.​

Vastuullisuus kuuluu meille kaikille

L&T:n toimintaa ohjaavista politiikoista hallitus hyväksyy riskienhallinta- ja vakuutus- sekä tiedonanto- ja rahoituspolitiikat. Lisäksi hallitus hyväksyy Tapa toimia -ohjeet. Johtoryhmä puolestaan hyväksyy ympäristö-, henkilöstö- ja viestintäpolitiikat sekä hankintaperiaatteet ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet. Politiikat on esitelty Tapa toimia -sivulla.

Vastuullisuustyön käytännön koordinoinnista ja raportoinnista vastaa viestintäorganisaatio. Yritys- ja työturvallisuusjohtaminen ovat yritys- ja työturvallisuusorganisaation vastuulla. Toimialat vastaavat palveluidensa vastuullisuusnäkökohdista ja määräystenmukaisuudesta. Jokaisen L&T:läisen velvollisuutena on huolehtia tehtävissään vastuullisuutta koskevien toimintaperiaatteiden noudattamisesta.

KAIKKI TEKEMISEMME YHDESSÄ RAPORTISSA

L&T on raportoinut yritysvastuusta vuosittain osana vuosikertomustaan ja Global Reporting Initiativen (GRI:n) raportointiohjeistoa noudattaen vuodesta 2010 asti. Vuodesta 2013 alkaen raportti on julkaistu ainoastaan verkossa.

Yritysvastuuraportin sisältö perustuu vuosittain tarkistettavaan olennaisuusanalyysiin ja siinä korostuvat ympäristöön, henkilöstöön ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvät näkökohdat. Ympäristövastuun keskeiset tunnusluvut ovat riippumattoman osapuolen varmentamat.