Teemme työtä, jolla on merkitystä

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, tuemme henkilöstömme urakehitysmahdollisuuksia ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan. Olemme tulevaisuuden työllistäjä: palvelualan yrityksenä työllistämme ihmisiä tulevaisuudessa yhä enemmän.

Työntekijöidemme ikähaitari on laaja, koska työtehtävämme sopivat niin osa-aikatyöksi opiskelijalle tai eläkeläiselle kuin vakinaista työtä hakevalle perheellisellekin. Työntekijämme edustavat lähes 80 kansallisuutta.

 

TASA-ARVOA JA OIKEUDENMUKAISUUTTA

Tarjoamme henkilöstöllemme terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet emmekä hyväksy syrjintää. Noudatamme toimintamaidemme kansallista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita. Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja ILO:n määrittelemiä työelämän oikeuksia. Edellytämme samoja periaatteita myös toimittajiltamme.

Työyhteisömme on tasa-arvoinen, ja henkilöstöjohtamisemme on tasapuolista ja oikeudenmukaista. Henkilöstöllämme on järjestäytymisvapaus, ja suhtaudumme ammattiyhdistystoimintaan ja henkilöstön edustajiin arvostaen.

Olemme allekirjoittaneet Fibs ry:n monimuotoisuussitoumuksen. Kehitämme johtamista ja palvelukäytäntöjä taataksemme henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhdenvertaisen kohtelun.

 

MONIMUOTOISUUS ON RIKKAUS

Monimuotoisuus ja sen edistäminen on sekä työyhteisön että työantajan etu. L&T:llä työskentelee eri kulttuuritaustoista tulevia, eri ikäisiä, erilaisella osaamisella varustettuja sekä eri koulutustaustan omaavia ihmisiä. Maahanmuuttajia meillä oli vuonna 2015 töissä 17 % henkilöstöstä. Osassa töitä pärjää pienelläkin kielitaidolla. 

Myös osatyökykyiset ovat osa työelämän monimuotoisuutta. Jos työntekijä ei enää kykene tekemään esimerkiksi fyysisesti raskasta työtä, teemme yhdessä räätälöidyn työratkaisun, joka mahdollistaa työkyvyltään alentuneen henkilön työskentelyn.  

 

HALUAMME OLLA YKSI L&T

Olemme laajentuneet useana vuonna yrityskauppojen kautta, ja meille on kertynyt erilaisia toimintatapoja. Jatkossa haluamme olla yhtenäisempi L&T.

Yrityskulttuurin yhtenäistämisessä toimintaperiaatteemme – palveluasenne, vastuunkanto ja yhteispeli – ovat avainroolissa. Odotamme kaikkien palveluksessamme olevien noudattavan toimintaperiaatteita työssään.

Yrityskulttuurin yhtenäistämiseksi yhdenmukaistamme muun muassa palkitsemismallejamme sekä tehtävänkuvia ja kehitämme johtamista ja esimiestyötä.

 

HENKILÖSTÖKYSELYLLÄ MITATAAN MEININKIÄ

Työyhteisön toimivuutta mittaamme Meininki-henkilöstökyselyllä. Kyselyssä l&t:läiset arvioivat työskentelyn edellytyksiin, motivaatioon ja yksikön toimintaan sekä johtamiseen liittyviä tekijöitä.

Meiningistä saatua palautetta hyödynnetään yksikkö- ja yhtiötasoisten kehittämissuunnitelmien tekemisessä. Sovittujen toimenpiteiden toteutumista on seurattu ja tehostettu täsmäkyselyllä.

 

TYÖKYKYJOHTAMISESSA PAINOPISTE ENNAKOIVASSA TYÖSSÄ

Tiivis yhteistyö vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa on olennaista työkykyjohtamisessa. Esimiehiä on koulutettu varhaisen tukemisen malliin eli ehkäisemään työkykyongelmia ja tunnistamaan ne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarjoamme työterveyshuollossa lakisääteistä laajemmat etuudet. Olemme jo usean vuoden ajan saaneet nostettua keskimääräistä eläköitymisikäämme ja pystyneet laskemaan sairauspoissaolojen määrää.

Aktiivisen ja innovatiivisen uudelleensijoitustoiminnan sekä oikea-aikaisen räätälöidyn kuntoutustoiminnan tuella pyrimme löytämään henkilölle sairauden tai tapaturman alentamaa työkykyä vastaava työtä.

Etsimme jatkuvasti uusia keinoja pitää osatyökykyiset töissä. Osatyökykyiselle voidaan tarjota työkokeilua, korvaavaa työtä, uudelleensijoitusta, lyhyempää työaikaa ja ammatillista kuntoutusta.

Syksyllä 2016 aloitimme eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa sopivan työn mallin, jonka keskiössä on työurasuunnittelu. Siinä yksittäisen työntekijän mahdollisuudet ovat laajat: työllistymistä tai uudelleen kouluttautumista voidaan tarpeen vaatiessa tukea myös L&T:stä ulospäin.

 

TYÖTURVALLISUUS SYNTYY HYVÄSTÄ JOHTAMISESTA

Yhtenäinen ja turvallinen yrityskulttuuri on yksi strategiamme painopisteitä. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä.

Turvallisuus on kaikkien kokousten asialistalla johtoryhmästä lähtien. Työturvallisuus on sidottu myös henkilökohtaisiin tulospalkkioihin. Tapaturmataajuus raportoidaan kuukausittain hallitukselle.

Tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä kuten erilaisilla riskinarvioinneilla, turvallisuushavainnoilla, Safety Walkeilla ja turvallisuustuokioilla parannamme omaa, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme turvallisuutta sekä poistamme vaaratekijöitä.

Jos tapaturma sattuu, tapaturma tutkitaan ja tapaturmatutkinnan avuksi on otettu käyttöön uudistettu tutkintamenetelmä, jonka avulla saadaan entistä paremmin selville tapaturmien juurisyyt ja sovitaan tehokkaista korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi tapaturmaraadeissa tapaturmat käydään vielä kerran läpi ja varmistetaan oikeiden juurisyiden löytyminen ja riittävät korjaavat toimenpiteet yhdessä tapaturman kärsineen työntekijän kanssa. ​

Myös asiakkaamme panostavat entistä enemmän työturvallisuuteen ja edellyttävät yhteistyökumppaneidensa tekevän samoin. Meille työturvallisuus on tämän hetkisessä haastavassa tilanteessa kilpailuetu.

 

OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ ERI ORGANISAATIOTASOILLA

L&T:llä henkilöstön osaamisen kehittämisen perustana on yksilön oma aktiivisuus ja halu oppia. Osaamisen kehittämisen tarpeet määritellään vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esimiehen ja alaisen välillä. 

Osaamisen kehittämisen painopiste on työn lähteillä. Keinoja ovat muun muassa uusien ja tehtäviä vaihtavien henkilöiden hyvä perehdytys ja mentorointi joko talon sisällä tai kumppaniyritysten välillä.

 

OIKEUS OSAAVAAN ESIMIEHEEN

Osaava esimiestyö on strategian jalkautuksen, toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen perusehto. Normaalin perehdytyksen lisäksi järjestämme Suomessa uusille esimiehille erilaisia valmennuksia tukemaan työuran eri vaiheita. 

Lisätietoa erilaisista valmennuksistamme löydät Töihin​-osiosta​