Yhtiökokous 2011

Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja ylikurssirahaston alentamisesta.

Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 29.3.2011.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Sakari Lassila.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Ylikurssirahaston alentaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa alennettaisiin 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Voimassaoleva osakeyhtiölaki ei enää tunne käsitettä ylikurssirahasto, mutta sitä voidaan lain siirtymäsäännösten perusteella alentaa noudattamalla, mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty.

Rahaston alentaminen lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa.

Osingon vaikutus Lassila & Tikanoja oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Lassila & Tikanoja Oyj:n 2005C- ja 2008-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osingonjaon täsmäytyspäivästä 22.3.2011 alkaen optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinnat ovat:

 

Optio

Merkintähinta 22.3.2011 alkaen, €/osake

Merkintähinta ennen, €/osake

Osakkeiden merkintä-aika

ISIN-koodi

Kaupankäyntitunnus

2005C

26,80

26,87

2.11.2009-31.5.2011

FI0009618391

LAT1VEW305

2008

16,20

16,27

1.11.2010-31.5.2012

FI0009648190

LAT1VEW108


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konsernisivustolla www.lassila-tikanoja.com viimeistään 31.3.2011.