Yhtiökokous 2009

Lassila & Tikanoja Oyj:n 24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta, yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeantiin.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2009.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uutena jäsenenä Hille Korhonen.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat palkkiot: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta. Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta.