Yhtiökokous 2008

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksettiin 11.4.2008 osakkaille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 olivat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Eero Hautaniemi, Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä Heikki Bergholm ja Matti Kavetvuo.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 46 250 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 500 euroa vuodessa ja jäsenille 25 750 euroa vuodessa. Palkkiot on maksettava siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkiostaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Optio-ohjelma

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 230.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi vuoden 2008 optio-oikeuksilla nousta enintään 230.000 uudella osakkeella. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 0,59 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä ja sen tuottamista äänistä.

Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään senttiin. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010–31.5.2012.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lassilan.