Yhtiökokous 2007

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksettiin 5.4.2007 osakkaille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2007 olivat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja sekä uutena jäsenenä Eero Hautaniemi. Hallituksen pitkäaikainen jäsen Heikki Hakala oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 44.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 29.000 euroa vuodessa ja jäsenille 24.500 euroa vuodessa. Palkkiot on maksettava siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkiostaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa voimassaolevaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 3 § poistetaan yhtiöjärjestyksestä.

2. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, poistetaan.

3. Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että toiminimen kirjoitus muutetaan edustamisoikeudeksi.

4. Kokouskutsua koskevaan 12 §:ään ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaan 14 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain edellyttämät täsmennykset.

5. Osakkeiden lunastusta koskevaan 15 §:ään sisältyvä viittaus voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 12 §:ään muutetaan viittaukseksi 11 §:ään.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lassilan.