Ylimääräinen yhtiökokous 2013

Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.11.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäosingon sekä ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja lisäosinkona 0,35 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,15 euroa osakkeelta jo maksetun, 12.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen lisäksi. Näin ollen lisäosingon ja ylimääräisen pääomanpalautuksen yhteismäärä on 0,50 euroa osakkeelta.

Lisäosinko maksetaan kertyneistä voittovaroista ja ylimääräinen pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Lisäosinko ja ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 21.11.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäosinko että ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan 28.11.2013.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla www.lassila-tikanoja.fi viimeistään 2.12.2013.