Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikassa määritellään toimintaperiaatteet ja -tavat, joiden mukaisesti Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy yhtiön hallitus.

Sijoittajaviestinnän tavoitteet ja periaatteet

L&T:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. L&T noudattaa tiedottamisessaan ja sijoittajaviestinnässään soveltuvaa EU-lainsäädäntöä, Suomen lainsäädäntöä,  NASDAQ Helsingin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä L&T:n sisäisiä ohjeita.

L&T:n sijoittajaviestinnän tavoitteena on välittää pääomamarkkinoille oikeaa ja merkityksellistä tietoa, joka tukee yhtiön osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta ja julkaistaan samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille. Julkistettavan tiedon tulee olla paikkansa pitävää, johdonmukaista, luotettavaa ja oikea-aikaista, eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
Kaikki tiedot julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Taloudellinen raportointi

L&T:n tilikausi on kalenterivuosi. L&T julkistaa tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta ennen edellisen tilikauden päättymistä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Lisäksi L&T julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hallinnointikoodin nojalla CG-selvityksen sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Tulevaisuuden näkymät

L&T esittää tilinpäätöstiedotteessa, puolivuosikatsauksessa ja osavuosikatsauksissa kuluvaa tilikautta koskevan sanallisen arvion liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä. L&T antaa vain koko tilikautta koskevia arvioita.

Tulosvaroitus

L&T julkistaa tulosvaroituksen, mikäli yhtiö voi kohtuudella arvioida, että sen tulevaisuuden näkymät ovat muuttuneet aikaisemmin julkaistusta arviosta ja että muutoksella olisi todennäköisesti huomattava vaikutus L&T:n osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintaan. Muutosta arvioidaan suhteessa viimeksi julkistettuun taloudelliseen katsaukseen.

Tulosvaroituksen antamisesta päättää ensi sijassa hallitus. Mikäli hallitusta ei saada päätösvaltaiseksi riittävän nopeasti, tulosvaroituksen antamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, jotka pyrkivät keskustelemaan mahdollisimman monen hallituksen jäsenen kanssa ennen tiedotteen julkistamista. Tulosvaroitus annetaan pörssitiedotteena, ja tiedotteeseen sisällytetään myös aiemmin julkistetut tulevaisuuden näkymät. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

Pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet

Pörssitiedotteella annetaan kaikille markkinaosapuolille samanaikaisesti tieto kaikista sellaisista tosiseikoista, asioista ja olosuhteista, joilla L&T uskoo olevan todennäköisesti huomattava vaikutus L&T:n osakkeen ja muiden rahoitusvälineiden hintaan. Pörssitiedotteella julkaistaan myös sellainen säännelty tieto, joka edellytetään julkaistavan pörssitiedotteella (kuten johdon liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä, kutsu yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen päätökset, liputusilmoitukset sekä muuta kuin toimitusjohtajaa koskevat johtoryhmän muutokset), vaikka tällainen tieto ei sisältäisikään rahoitusvälineiden hintaan vaikuttavaa tietoa.

Esimerkiksi seuraavilla tiedoilla voi todennäköisesti olla huomattava vaikutus L&T:n osakkeen ja muun rahoitusvälineen hintaan: merkittävät investoinnit ja yrityskaupat, merkittävä liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen tai uusi yhteistyöjärjestely, merkittävän oikeudellisen prosessin vireille tulo tai siinä annettu päätös sekä merkittävä viranomaisen tekemä päätös tai yhteisyritystä koskeva tieto.

Osana edellä mainitun merkittävän järjestelyn tai muun tapahtuman valmistelua yhtiössä tehdään tapauskohtainen, kuhunkin yksittäistapaukseen liittyviin seikkoihin ja olosuhteisiin perustuva arviointi siitä, onko kyseessä sisäpiirintieto ja täyttyvätkö siinä tapauksessa tiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset. Arvion sekä tarvittaessa päätöksen sisäpiirihankkeen perustamista ja tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee hallitus tai toimitusjohtaja taikka heidän valtuuttamansa taho talousjohtajan ja lakiasiainjohtajan suosituksen perusteella. Hankkeen toteutuessa L&T julkistaa pörssitiedotteella tiedon, jonka julkistamista on lykätty ja antaa ilmoituksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä Finanssivalvonnalle.

Sijoittajaviestintä on vastuussa pörssitiedotteiden julkistamisesta Nasdaq Helsingin kautta sekä tiedotteiden jakamisesta uutisjakelun kautta ja automaattisesti säänneltyjä tietoja koskevaan tiedotevarastoon.

Edellä mainitun lisäksi lehdistötiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla julkistetaan uutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteen edellytyksiä, mutta joilla L&T arvioi olevan uutisarvoa tai herättävän yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa.

Kaikki julkaisut ja taloudelliset raportit ovat saatavilla L&T:n internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan julkistamisesta.

Huhut, markkinaspekulaatiot ja tietovuodot; kriisiviestintä

L&T ei kommentoi markkinahuhuja, tiedotusvälineiden esittämiä spekulaatioita, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita. Yhtiö ei myöskään kommentoi julkaisemattomia eikä keskeneräisiä liiketoimia.

Mikäli sisäpiiritieto, jonka julkistamista on lykätty , on vuotanut ennen tiedon julkistamista, sen luottamuksellisuutta ei pystytä enää takaamaan taikka tiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset eivät muuten täyty, L&T julkistaa asiasta viipymättä pörssitiedotteen.
Tilanteessa, jossa huhu liittyy selvästi sisäpiirintietoon, jonka julkistamista on lykätty ja on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, L&T julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

Kriisitilanteissa toimitaan yhtiön kriisiviestintäohjeen mukaisesti.

Vastuut ja lausunnonantajat

L&T:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat vastuussa yhteyksistä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyytikoihin.
Hallitukselle tulevat kyselyt pääomamarkkinaosapuolilta ohjataan hallituksen puheenjohtajalle. Tarvittaessa puheenjohtaja joko vastaa niihin tai ohjaa ne toimitusjohtajalle.

Muilla henkilöillä ei ole oikeutta antaa yhtiön taloutta koskevia lausuntoja. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta.
Tiedottamista ja yhteydenpitoa pääomamarkkinoihin koordinoi talousjohtajan alaisuudessa oleva sijoittajaviestintä. Tapauskohtaisesti sijoittajasuhdetoimintoon voi osallistua myös muita yhtiön edustajia.

Toimintatavat sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa

L&T järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja sijoittajille tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamisen yhteydessä. Sijoittajia tavataan myös analyytikko- ja sijoittajatapaamisissa, analyytikoiden ja sijoittajien vierailuilla yhtiössä ja pankkiiriliikkeiden järjestämissä roadshow-tilaisuuksissa.

Tapaamisissa käytävät keskustelut perustuvat aiemmin julkaistuun tai markkinoilla yleisesti saatavilla olevaan tietoon. Keskustelujen tarkoituksena on antaa taustatietoja L&T:stä ja sen toimintaympäristöstä.

Hiljainen jakso

Tapaamisia ei järjestetä eivätkä L&T:n edustajat kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai tulevaisuudennäkymiä kauden päättymisen ja kyseistä kautta koskevan tulostiedotteen julkistamisen välisenä aikana. Poikkeuksena hiljaista jaksoa koskevasta säännöstä ovat hiljaisen jakson aikana pidettävä varsinainen yhtiökokous sekä merkittävistä liiketapahtumista tiedottaminen pörssitiedotteella hiljaisen jakson aikana. Näissä tilanteissa tiedottamisen tai muun viestinnän tulee koskea ainoastaan kyseistä tapahtumaa.