Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Hallitus hyväksyi tämän työjärjestyksen 16.3.2017 ja valitsi keskuudestaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Sakari Lassilan ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärjen ja Laura Tarkan​. Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

1 Tarkastusvaliokunnan tarkoitus

Tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on hallitusta avustavana elimenä valmistella yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. Tarkastusvaliokunnan teh-tävät ja toimintaperiaatteet on määritelty tässä työjärjestyksessä.

2 Tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on
1. konsernin taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen seuranta;
2. yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta;
3. yhtiön taloudellisen raportointiprosessin valvonta;
4. yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
5. yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden käsittely;
6. yhtiön sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely;
7. yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus;
8. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta;
9. yhtiön tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi;
10. yhtiön tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen arviointi;
11. yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen ja/tai suosituksen valmistelu;
12. yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien käsittely;
13. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi.

3 Kokoonpano

Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.  Hallitus valitsee yhden jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi niin ikään vuosittain hallituksen toimikaudeksi.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys sekä riittävä asiantuntemus kirjanpidosta, laskentatoimesta ja tilinpäätöskäytännöistä.

4 Kokoukset ja raportointi hallitukselle

Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa harkintansa mukaan yhtiön toimitusjohtajan ja muita yhtiön johdon edustajia sekä tilintarkastajan. Yhtiön talousjohtaja esittelee asiat tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii lakimies.

Tarkastusvaliokunta voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon. Lisäksi valiokunnan puheenjohtaja raportoi erikseen hallitukselle valiokunnan keskeisistä havainnoista.