Henkilöstövaliokunnan työjärjestys

Hallitus hyväksyi tämän työjärjestyksen 16.3.2017 ja valitsi keskuudestaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja jäseniksi Miikka Maijalan ja Laura Lareksen.

Tässä työjärjestyksessä määritellään Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen henkilöstövaliokunnan (jäljempänä ”valiokunta”) keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus tarkistaa työjärjestyksen vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

1 Henkilöstövaliokunnan tarkoitus

Valiokunta on Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen perustama elin, jonka tarkoituksena on käsitellä ja valmistella Lassila & Tikanoja -konsernissa tapahtuvaan johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja tiettyihin toimivan johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä kysymyksiä koskevia esityksiä hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle.

2 Kokoonpano ja kokoukset

Valiokunnassa on vähintään kaksi jäsentä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenistä kaikkien on oltava yhtiöstä riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Hallitus valitsee yhden jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi niin ikään vuosittain hallituksen toimikaudeksi.

Valiokunnan kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuvat valiokunnan jäsenten lisäksi pääsääntöisesti myös toimitusjohtaja ja valiokunnan sihteerinä toimiva henkilöstöjohtaja, mutta valiokunta voi kokoontua myös ilman heidän läsnäoloaan. Valiokunta voi tarvittaessa kutsua kokouksiin myös muita henkilöitä asiantuntijoina kuultaviksi.

Valiokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Pääsääntöisesti raportointi tapahtuu siten, että valiokunnan kokouksen pöytäkirja toimitetaan hallituksen jäsenille tiedoksi. Valiokunnan puheenjohtaja voi raportoida hallitukselle myös suullisesti hallituksen kokouksessa.

Valiokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jotka arkistoidaan yhtiössä.

3 Valiokunnan tehtävät

Valiokunnan tehtävänä on:
1. käsitellä, arvioida ja tehdä esityksiä konsernin johdon ja henkilöstön palkkausrakenteesta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä;
2. seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja perustuvat henkilökohtaiseen suoritukseen;
3. käsitellä ja valmistella sellaisia toimivan johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäviksi.
4. käsitellä ja valmistella organisaation rakenteeseen sekä johdon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita. ​