Hallituksen työjärjestys

Hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen hallituksen järjestäytymiskokouksessa 16.3.2017.

Hallituksen työjärjestys täydentää lainsäädännön ja Lassila & Tikanoja Oyj:n yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Lisäksi Lassila & Tikanoja Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

1 Hallituksen kokoonpano

Keskeiset yhtiön hallitusta koskevat määräykset sisältyvät osakeyhtiölakiin sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ään.

Hallituksen puheenjohtaja hoitaa hänelle lain mukaan kuuluvat tehtävät. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu valvoa ja huolehtia siitä, että hallitus täyttää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät.

Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Valiokuntien tarkoitus ja tehtävät on määritelty valiokuntien työjärjestyksissä.

2 Hallitusten jäsenten pätevyys ja riippumattomuus

Hallituksen jäseneksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja asiantuntemus. Hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan, kuten esim. liiketoiminta-alueisiin, riskien hallintaan ja taloudelliseen raportointiin.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden hallinnointikoodin kohdan 15 mukaisesti.

3 Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämi-sestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen on huomattava merkitys yhtiön toiminnalle. Lisäksi hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa, muualla säädetyistä ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä.

Hallituksen tehtävänä on:
1. vahvistaa yhtiön tavoitteet;
2. päättää yhtiön strategiasta ja vahvistaa toimialastrategiat;
3. laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittymisestä;
4. päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta;
5. varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta;
6. käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaus, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;
7. vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma;
8. päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista ja rahoitusjärjestelyistä;
9. vahvistaa rahoitus-, riskienhallinta-, tiedonanto- ja vakuutuspolitiikat sekä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet;
10. nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä valvoa ja arvioida hänen toimintaansa;
11. päättää toimitusjohtajan välittömien alaisten nimitysasiat sekä palkkaus ja muut taloudelliset etuudet.

4 Kokoukset

Hallitus kokoontuu niin usein, kuin sen tehtävien hoitaminen vaatii. Hallitus vahvistaa vuosittain säännölliset kokouksensa. Säännöllisiä kokouksia ovat vuosittain ennen tilinpäätöksen ja kunkin osavuosikatsauksen julkistamista pidettävät kokoukset, strategiakokous, budjettikokous sekä muut hallituksen vuosiohjelmaansa vahvistamat kokoukset. Säännöllisten kokousten lisäksi hallitus voi pitää ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelinkokouksia.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokoukseen osallistuneet hallituk-sen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri. Pöytäkirjat säilytetään yhtiön pääkonttorissa.

Kokouksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä lakiasiainjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja valvoo hallituksen päätösten täytäntöönpanoa ja raportoi hallitukselle niiden täytäntöönpanosta.

5 Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä vuosittain itsearvioinnin.  ​