Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lassila & Tikanoja Oyj ja englanniksi Lassila & Tikanoja plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöiden välityksellä ympäristön ja kiinteistöjen huoltoon kuuluvaa palvelutoimintaa, turvallisuuspalveluita sekä edellä mainittuihin palveluihin liittyvien tuotteiden valmistusta ja kauppaa sekä muuta niihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiön toimialana on myös konsernin hallinto- ja rahoituspalvelut. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3§ Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa sekä yksi (1) varatilintarkastaja. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajien toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajien tehtävät päättyvät vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§ Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai toimitusjohtajalla yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa taikka henkilöllä, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden, joko yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön, toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

8§ Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä jonkun edustamiseen oikeutetun kanssa.

9§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen ääräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa.

11§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen sanomalehdessä.

12§ Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa älköön kukaan osakkeenomistaja äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

13§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:
8. hallituksen jäsenet; sekä
9. tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastaja.