Tunnuslukujen laskentaperusteet

EVA:
liikevoitto - sijoitetulle pääomalle (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus ennen veroja
WACC 2016: 6,56 %
WACC 2015: 6,51 %
WACC 2014: 6,58 %
WACC 2013: 6,50 %
WACC 2012: 7,10 %
WACC 2011: 7,70 %
WACC 2010: 8,70 %
WACC 2009: 9,40 %
WACC 2008: 9,30 %
WACC 2006-2007: 8,75 %
 
Oman pääoman tuotto, % (ROE):
(tilikauden voitto / oma pääoma (keskiarvo)) x 100
 
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI):
(voitto ennen veroja + rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)) x 100
 
Omavaraisuusaste, %:
oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
 
Gearing, %:
korolliset nettovelat / oma pääoma x 100
 
Korolliset nettovelat:
korollinen vieras pääoma - likvidit varat
 
Osakekohtainen tulos:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto /
osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton lukumäärä keskimäärin
 
Laimennettu osakekohtainen tulos:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto /
osakkeiden osakeantioikaistu laimennettu lukumäärä keskimäärin
 
Oma pääoma/osake:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
Osakekohtainen osinko*:
tilikauden osakekohtainen osinko /
tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
 
Osinko tuloksesta, %*:
osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos x 100
 
Efektiivinen osinkotuotto, %*:
osakekohtainen osinko / tilikauden päätöskurssi x 100
 
Hinta/voitto-suhde, (P/E):
tilikauden päätöskurssi / osakekohtainen tulos
 
Liiketoiminnan rahavirta/osake:
liiketoiminnan nettorahavirta rahoituslaskelmasta /
osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton lukumäärä keskimäärin
 
Osakekannan markkina-arvo:
osakkeiden laimentamaton lukumäärä vuoden lopussa x tilikauden päätöskurssi
 
Operatiivisen toiminnan liikevoitto:
iikevoitto +/- kertaluonteiset erät
 
* Laskentakaavoja sovelletaan myös pääomanpalautuksen tunnuslukuihin.