Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä. Niitä syntyy kierrättämällä.

Uskomme, että kiertotalous ja puun tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtäävä biotalous tarjoavat L&T:lle monta suuntaa kasvaa ja kehittää liiketoimintaamme, mutta se tulee vaatimaan meiltä jatkuvaa uudistumista ja innovointia sekä panostamista liiketoiminnan kehittämiseen.

L&T on jo tänä päivänä palveluidensa kautta kiertotalouden keskiössä. Jatkossa meidän tulee löytää keinoja nousta jätehierarkiassa ylöspäin muun muassa jalostamalla uusioraaka-aineita pidemmälle. Pyrimme aktiivisesti löytämään logistisia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä ratkaisuja sekä kuluttaja- että yritysrajapintaan.

Uskomme, että kiertotalous ja puun tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtäävä biotalous tarjoavat L&T:lle monta suuntaa kasvaa ja kehittää liiketoimintaamme, mutta se tulee vaatimaan meiltä jatkuvaa uudistumista ja innovointia sekä panostamista liiketoiminnan kehittämiseen.

Liiketoimintamme ajurit

Keskeiset raaka-aineet niukkenevat
Kriittisten raaka-aineiden riittävyys on nykykulutuksella vaarantumassa. Sen vuoksi on yhä tärkeämpää käyttää olemassa olevia raaka-aineita tehokkaasti sekä korvata neitseellisiä raaka-aineita uusioraaka-aineilla, jätteillä ja sivuvirroilla.

Ilmasto lämpenee
Maailmanlaajuisesti teollisen tuotannon kasvu lisää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kasvihuonepäästöjä. Ilmaston lämpeneminen pakottaa meitä energiankäytön tehostamiseen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla energialähteillä.

Toimintaympäristön jatkuva muutos kiihdyttää tuottavuusvaatimuksia
Digitalisaatio, kiertotalous, väestön ikääntyminen sekä epävakaa taloudellinen toimintaympäristö haastavat perinteisen tavan tuottaa tuotteita ja palveluita.  Tämä käynnissä oleva muutos pakottaa yksityistä ja julkista sektoria panostamaan tuottavuuden parantumiseen, mikä lisää kustannustehokkuutta edistävien palveluratkaisujen kysyntää.​

Liiketoimintaamme vaikuttavat muutokset toimintaympäristössämme
Pitkän aikajänteen tarkastelussa materiaali-,  energia- ja kustannustehokkuusvaatimukset kasvavat entisestään, mikä lisää palvelujemme kysyntää. Lyhyen aikajänteellä  neitseelliset raaka-aineet ja fossiiliset polttoaineet ovat poikkeuksellisen edullisia, mikä vaikeuttaa uusien kestävien liiketoimintaratkaisuiden kehittämistä.

Epävakaa ja vaikeasti ennustettava toimintaympäristö asettaa erityishaasteita johtamiselle ja uudistumisen hallinnalle. Meidän tulee kyetä ketterästi ja joustavasti sopeutumaan lyhyen aikajänteen haasteisiin ja samanaikaisesti valmistautua pitkän aikajänteen uusiin mahdollisuuksiin. 

Palveluyrityksessä keskeinen voima uudistumiselle ovat muuttuvat asiakastarpeet, joista meidän pitää olla jatkuvasti selvillä ja kehittää toimintaamme panostamalla arjessa tapahtuviin uudistuksiin kokonaan uusien palveluratkaisujen rinnalla.

Maailma digitalisoituu, mikä muuttaa pysyvästi niin yritysten liiketoimintaa kuin kuluttajien käyttäytymistä. Etsimme aktiivisesti digitaalisia ratkaisuja asiakkaidemme asioinnin sujuvoittamiseksi ja lisäämme panostuksiamme uusien digitaalisuutta hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämiseen.

Yritysvastuun merkitys korostuu, kun yritysten läpinäkyvyys- ja raportointivaateet lisääntyvät. Yritykset hakevat kilpailuetua vastuullisesta liiketoiminnasta ja vastuullisuutta edistävien liiketoimintaratkaisujen kysyntä kasvaa. Meidän on tinkimättömästi huolehdittava oman toimintamme vastuullisuudesta.